25 พฤษภาคม 2024
บทสวดจุลชัยยะมงคล

บทสวดพรรณนา ชัยชนะของพระพุทธเจ้าเหนือหมู่มารทั้งปวง

บทสวดพรรณนาชัยชนะของพระพุทธเจ้าเหนือหมู่มารทั้งปวง ทั้งล่วงพ้นอํานาจท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ และเป็น
ชัยชนะเหนือเทวดาทุกๆ ชั้น

ทั้งเป็นชัยชนะอมนุษย์ ยักษ์ ภูติผีปีศาจ อาวุธทั้งหลายก็ทําอันตรายไม่ได้

ทั้งชัยชนะพญานาคราช ทั้งพระจันทร์ พระอาทิตย์ พระอินทร์ พระพรหม ทั้งลม และไฟ ก็ทําอันตรายไม่ได้
ขอเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ ๑๘ พระองค์ จงมารักษา ทั้งพระฤาษี พระสาวก พระธรรม พระสงฆ์ จงมาอวยชัย
ขอความสวัสดีมีชัยจงมีแด่ท่าน

ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย ในครั้งนั้น มารผู้ชั่วช้าได้พ่ายแพ้ต่อพระรัศมีของ พระพุทธเจ้า ครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ พระพรหม พระอินทร์ เทวดาทั้งหลาย ผู้มีเดชานุภาพมาก

ทั้งหมู่พญานาค หมู่พญาครุฑผู้มีศักดายิ่งใหญ่ ต่างชื่นชมชอบใจในชัยชนะของพระพุทธเจ้า ต่อหมู่มาร ณ โพธิบัลลังก์ เป็นชัยชนะที่เป็นอุดมมงคล

ทั้งเป็นฤกษ์ดียามดี และขณะดีที่ได้ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอความสวัสดีมีชัย จงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งคุณพระรัตนตรัย

ขอให้ท่านจงได้รับประโยชน์และความสุข ทั้งเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ขอให้มีอายุยืนยาว ปรารถนาสิ่ง
หนึ่งประการใด ขอให้ได้ดังใจประสงค์ และปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งห่างไกลความทุกข์ ขอให้ประสบ สุขทั้งกายและใจ

บทสวดจุลชัยยะมงคล

(ฉบับวัดโพธิทอง)
นะโม เม พุทธเตชะสา รัตตะนะตะยะ ธัมมิกาเต
ฐิปะสี นิปะสี เทวา นารายณ์ ยะปะระเมสุรา สิทธิพรหมมา

จะอินทรา จะตุโลกา ภิขะระขะกา สะมุทธา พุทธะคังคา
จะชัยยะสิทธิ ฐิปะวัณตุโว ชัยยะ ชัยยะ

ธรณี ธรณี อุตฑี อุตฑี นที นะทิน นะทิน นที ชัยยะ ชัยยะ
ขะตะระ นิริสี นิริสีเส ระรุเม รุรา ชะปะนะราชี ชัยยะ ชัยยะ

คัมภีระโส พีนาเคนธะนา คีปิสา จะพุทธะการี ชัยยะ ชัยยะ
ทุนนิมิตตะโรนคี ชัยยะ ชัยยะ สิงฆีสุทธา คัตชะมูคะยาตา ชัยยะ ชัยยะ

รุณนะมูคะยาตา ชัยยะ ชัยยะ จําปาฐินา คัตตะนะรูธะนะกัง ชัยยะ ชัยยะ
คัตชะนะภูชัง คัตตะรา กะนาภูชัง หะสี หะปะนันฐิปา ชัยยะ ชัยยะ

รุณนะมูคะยาตา จิตตะ จิตตะเสนา ริปู ปุระสุทิน ระทินระตี ชัยยะ ชัยยะ
สุขขะ สุขขะชีวิน ชัยยะ ชัยยะ ธรณี ตะเล สัทธาสุชัยยา ชัยยะ ชัยยะ

ธรณีสา นิติสัทธา ชัยยะ ชัยยะ มังคะลาระวา ภาวะเคน ชัยยะ ชัยยะ
วรุณนะยะคะเข ชัยยะ ชัยยะ รากะเส สุระภู ชะเตฌาน ชัยยะ ชัยยะ

พรหมเมน ทักขะนา ชัยยะ ชัยยะ ราชาธิรา ราชาระยัง ชัยยะ ชัยยะ
ปัทธะวิงสัพพัง ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตัง ปัทชะเก ธะพุทธะสาวัง ชัยยะ ชัยยะ

มะเหสุรังหะโร หะรินจันเทวา ชัยยะ พรหมมา สุรักโข
ชัยยะนาโค วิรุณนะหะโก วิรุณปะโข จะจันทิมา

ราวะอินโธ เวทะตัยโย จักขุเวโร วะรุณโน
ปิจักอะคิวาโย จะปะทุนนะโห กุมาโร ธะระ ธะระ ตะโก

อัสสะ อัสสะ มหาเทวาสิทธิตา ประสาท อัตฐะโยอิสิโณ
สาวะกา สัพเพ ชัยยะระโม ภะวัณตุโว ชัยยะธัมโม

จะ สังโฆ จะทัสสะปาโร จะชัยยะนาโค เอเตนะ ชัยยะ ชัยยะ ชัยยะ
โสตถี ฐิปะวันตุโว เอเต นะรัตตะนะ ตะเยเชนะ โหตุโว ชัยยะมังคะลัง

ชัยโย ปิ พุทธะสะสิริมะโต อะยัง มะระณะจําปา ปิมาโต ปะลันชัยโย
อุงโขชัยโย โภติมัณเต ปะโมฐิตา ไสยะตะธา พรหมมะคณา

มเหสิโณ ชัยโย ปิ พุทธะสะสิริมะโต อะยัง มะระณะจําปา ปิมาโต ปะลันชัยโย
อุงโขชัยโย โภติมัณเฑ ปะโมฐิตา ไสยะตะธา อินทกคณา

มเหสิโณ ชัยโย ปิ พุทธะสะสิริมะโต อะยัง มะระณะจําปา ปิมาโต ปะลันชัยโย
อุงโขชัยโย โภติมัณเฑ ปะโมฐิตา ไสยะตะธา เทวะคณา

มเหสิโณ ชัยโย ปิ พุทธะสะสิริมะโต อะยัง มะระณะจําปา ปิมาโต ปะลันชัยโย
อุงโขชัยโย โภติมัณเฑ ปะโมฐิตา ไสยะตะธา สุปัณนะคณา

มเหสิโณ ชัยโย ปิ พุทธะสะสิริมะโต อะยัง มะระณะจําปา ปิมาโต ปะลันชัยโย
อุงโขชัยโย โภติมัณเฑ ปะโมฐิตา ไสยะตะธา นาคะคณา

มเหสิโณ ชัยโย ปิ พุทธะสะสิริมะโต อะยัง มะระณะจําปา ปิมาโต ปะลันชัยโย
อุงโขชัยโย โภติมัณเฑ ปะโมฐิตา ไสยะตะธา สัพพะคณา

โส อัตถะลัทโธ สุขิโต วิรุฬโห พุทธะสาสะเน
อะโรโค สุขิโตโหหิ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ

สา อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสาสะเน
อะโรคา สุขิตา โหหิ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ

เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสาสะเน
อะโรคา สุขิตา โหถะ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิฯ

ความคิดเห็น