19 เมษายน 2024

รพ ชลประทาน ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา บริจาค ต้านภัย COVID-19

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปากเกร็ด นนทบุรี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุน เพื่อการบริหารจัดการสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ความคิดเห็น