19 มิถุนายน 2024

บทแผ่เมตตา ฉบับย่อ สวดทุกวัน ดีทุกวัน

บทแผ่เมตตา เป็นบทสวดที่แสดงถึง ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งปวง ทั้งยังช่วยเสริมบารมี สร้างสมาธิ ปรับใจให้เย็นลง ให้กับผู้สวด โดยบทสวด บทแผ่เมตตา ฉบับย่อ มีดังต่อไปนี้

แผ่เมตตา (ฉบับย่อ)

สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ
อะเวรา สุขะชีวิโน

ขอให้สัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด

กะตังปุญญัง ผะลังมัยหัง
สัพเพ ภาคี ภะวันตุเต

ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจ แล้วนั้น เทอญ.

บทแผ่เมตตาบทอื่นๆ

แผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไร้ทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

แผ่เมตตาให้ผู้อื่น รวมถึง เจ้ากรรมนายเวร

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ
นิททุกขา อะเวรา
อัพยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

แผ่เมตตาแบบทั่วไป และให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิด

ความคิดเห็น