25 พฤษภาคม 2024

คำสอนของพระไพศาล เรื่อง การให้ ที่ถูกต้อง

พระไพศาลได้กล่าวถึงเรื่อง การให้ ที่ถูกต้อง ใว้ดังนี้

การให้ .. ที่ถูกต้อง คือให้เพื่อเกื้อกูลผู้อื่น
เอาประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
หากจะหวังอานิสงส์ที่จะเกิดแก่ตนเอง
ก็ควรหวังว่า ความเห็นแก่ตัวของเราจะลดลง
ลดความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ
รวมทั้งหน้าตาและตัวตนด้วย

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ความคิดเห็น